Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

ANUNȚ

 

Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan ”

 din s.Grinăuţi,r-ul Ocniţa, anunţă concurs pentru ocuparea

funcţiilor de director adjunct pentru educație, șef secție, șef secție

instruirea practică al colegiului.

La funcţia de director adjunct poate candida persoana care întruneşte următoarele condiţii:

•         deţine cetăţenia Republicii Moldova;

•         are studii superioare universitare;

•         are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic:

•         la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani:

•         cunoaşte limba română;

•         nu are antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al colegiului depun personal sau prin reprezentant ( la anticamera colegiului), prin poştă (MD - 7122 Grinăuţi, primăria Mihălăşeni, r-nul Ocniţa, Republica Moldova) sau prin e-mail ( colegiugrinauti@gmail.com) , în termen de până la 29 iunie 2017 dosarele de concurs care vor conţine următoarele documente:

•         cererea de participare la concurs al cărui model este specificat în anexa nr. 1 a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic;

•         copia actului de identitate;

•         copia/copiile actului/actelor de studii;

•         copia carnetului de muncă;

•         Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2 din regulamentul invocat:

•         Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

•         Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Candidaţii pot anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă. performanţele profesionale, etc

                 

Informaţii suplimentare la telefonul: 271 71 522

Bibliografia concursului

1.      Codul Educaţiei al Republicii Moldova  nr. 152 din 17 iulie 2014 ;

2.      Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite  de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 234 din 25 martie 2016;

3.      Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 550 din 10 iunie 2016;

4.      Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, aprobat prin prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 545 din 08 iunie 2016;

5.      Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 861 din 07.09.2015.

 

Anunț

Comisia de concurs s-a întrunit în ședință pentru examinarea dosarelor candidaților la funcția de director adjunct. 

Au fost examinate 2 dosare: Juraveli Valentina și Munteanu Lilia, ambele dosare la această funcție sunt admise pentru următoarea etapă care se va desfășura la data de 14 iunie 2017 ora 1100  în cabinetul de Informatică.

 


Pagini vizualizate: 566