Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante

Anunţ

 

Colegiul Agroindustrial din Ungheni, în temeiul art. 71 al. 4 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014, pct. 9 din “Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic“, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, nr. 673 din 09.07.2015, anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii :

         -          Director adjunct, 1 unitate ;

         -          Director adjunct pentru educaţie, 1 unitate ;

  -    Şef secţie instruire practică, 1 unitate ;

         -   Şef secţie, 2 unităţi ;

  -   Şef secţie pentru asigurarea calităţii, 0,5 unitate.

La funcţiile menţionate pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

•        Deţin cetăţenia Republicii Moldova ;

•        Au studii universitare ;

•        Au vechimea de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţin grad didactic;

•         La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani;

•        Cunosc limba română ;

•        Nu au antecedente penale.

Candidaţii pot depune dosarele la sediul instituţiei (anticamera), or. Ungheni, str. Decebal 38, personal, prin poştă sau e-mail (caiungheni@gmail.com). pînă la data de 23.08.2017, orele 1400, care vor conţine următoarele documente :

a.      Cerere de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa 1 a Regulamentului invocat mai sus ;

b.      Copia actului de identitate ;

c.       Copia/copiile actelor de studii;

d.      Copia carnetului de muncă ;

e.        Curriculum Yitae de model Europass, specificat în anexa 2 a Regulamentului invocat mai sus ;

*

f.        certificatul eliberat de către medicul de familie care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic (eliberat de către psihiatru/neurolog) pentru exercitarea funcţiei;

g.       Cazier juridic sau declaraţia pe propria răspundere ;

h.      Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani.

Candidaţii pot anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copiile actelor ce confirmă gradul didactic/managerial/titlu ştiinţific, recomandări,copiile actelor care atestă formarea continuă, lista publicaţiilor ştiinţifice, participarea la proiecte educaţionale pe parcursul ultimilor 5 ani.

 

 

Informaţii suplimentare la nr. de telefon : 023620056; 023620057.

 

 

 


Pagini vizualizate: 566