Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Aviz

1.  Codul muncii al Republicii Moldova.

2.  Managementul și structura instituției. Regulamentul – cadru de organizre și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar și post secundar nonterțiar.

3.  Codul Educației.

4.  Curs de management. Manualul managementului.

5.  Educația centrată pe elev. Ghid metodologic. Coordonatori: Callo Tatiana, Paniș Aliona. Chișinău, 2010.

6.  Management educațional. Ghid metologic pentru formarea/autoformarea continuă a managerilor școlari. Chișinău 2015.


AVIZ

CAIR anunţa concurs pentru funcţia vacantă director-adjunct pentru activităţi didactice. Condiţiile de participare "si actele necesare anexate la dosarul de concurs sunt următoarele:

a)                 deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova ;

b)                 studii superioare universitare;

c)                  vechime de munca in activitatea didiactica de cel puţin 5 ani si deţinere de grad didactic;

d)                 la data expirării termenului de depunere a dosarelor,care nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

e)                  cunoaşterea limbii române;

f)                   nu are antecedente penale.

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director-adjunct  și șef de secție a instituţiei de învătămînt depun personal sau prin reprezentarea la secretariat, prin postă sau prin e-mail, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs cuprinde obligatoriu următoarele acte:

a)                 cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

b)                 copia actului de identitate;

c)                  copia/copiile actului/actelor de studii;

d)                 copia carnetului de muncă;

e)                  Curriculum Vitae de model Europass specificat în anexa nr.2;

f)                   Certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere medical,fizic si neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

g)                 Cazierul juridiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

h)                 Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani.

 

Informaţii suplimentare cu referință la condițiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs pot fi accesate în Regulamentul din data de 07.08.2015 -  Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului publicat  în Monitorul oficial al RM,nr.206-210,art. 1363  sau pagina web colegiiagricole.md (Colegiul Agroindustrial din Rîșcani/Aviz) cît și la Secretariatul entităţii pentru a fi înregistrat. (Tel.025628741).

 

AVIZ

În atenție candidați BAC 2016

 

Doritorii de a se înscrie în sesiunea de Bacalaureat 2016,

pot depune cerere pînă la data de 15 februarie 2016.

 

  • Cerere de înscriere o puteți descărca de pe pagina WEB a Agenției

http://aee.edu.md/sites/default/files/metodologia_bac_2015_ro.pdf

Anexa nr.9, la cerere se anexează copia buletinului de identitate.

 

  • Pentru candidați din sesiunile 2014, 2015

puteți transmite cererile și copiile buletinelor pe adresele electronice:

colegiulriscani@gmail.com; naty1102@rambler.ru

 

 

STIMAȚI PROFESORI, ELEVI, PĂRINȚI!

 Pe pagina web a Agenției de Asigurare a Calității sunt postate ordinele și documente privind examenul de bacalaureat 2016, și anume:

    1. aee.edu.md/ Documente normative/ Ordine si dispozitii: 

http://aee.edu.md/content/ordine-%C8%99i-dispozi%C8%9Bii 

puteți găsi:
- Ordinul nr.1057 din 02.11 2015 cu referire la Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat;
- Ordinul nr.1060 din 02.11.2015 cu referire la completările la Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la ordinul nr.157 din 20 martie curent cu privire la acordarea notei "10", din oficiu, la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de Bacalaureat;

-Ordinul nr.157 din 20.03.2015 cu privire la acordarea notei "10", din oficiu, la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de Bacalaureat, cu completările în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 în conformitate cu Ordinul nr.1060 din 02 noiembrie 2015. 


2. aee.edu.md/ Documente normative/Metodologii: 

http://aee.edu.md/content/metodologii 

    puteți găsi: Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat;


AVIZ

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani anunță concurs la funcțiile:

  1. Șef de secție pentru asigurarea calității ( 0,5 unitate);
  2. Șef de secție instruire practică contabilitate și merceologie ( 0,5 unitate);
  3. Șef de secție instruire practică mecanică și utilaj tehnologic ( 0,5 unitate).

Condiţiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs sunt următoarele:

a) deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova ;

b) studii superioare universitare;

c) vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deţinere de grad didactic;

d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor,care nu a împlinit vârsta de 65 ani;

e) cunoaşterea limbii române;

f)  nu are antecedente penale.

 Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor depun personal sau prin reprezentarea la secretariat, prin postă sau prin e-mail, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs cuprinde obligatoriu următoarele acte:

a) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament( Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic) ;

b) copia actului de identitate;

c) copia/copiile actului/actelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;

e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2;

f) certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere medical,fizic si neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

g) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

h)proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico - didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert /evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice, participarea la proiecte educaționale sau a altor proiecte relevante etc.

 Informaţii suplimentare cu referință la condițiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs pot fi accesate în Regulamentul din data de 07.08.2015 -  Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului publicat  în Monitorul oficial al RM,nr.206-210,art. 1363  sau pagina web colegiiagricole.md (Colegiul Agroindustrial din Rîșcani/Aviz) cât și la Secretariatul entităţii pentru a fi înregistrat. (Tel.025628741).

 


Pagini vizualizate: 566