Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Regulamentul de Admitere în instituțiile de învățîmînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar

Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului

Educației nr. 545 din 8 iunie 2016   


REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii

  la programe de formare profesională tehnică secundară 

  
I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesional tehnică secundară (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul Codului Educației.

2. Admiterea se efectuează pe bază de concurs, organizat în cadrul instituţiilor de învăţămînt pe programe de formare profesională tehnică secundară, în funcţie de sursa de finanţare (buget, taxe de studii), în limita planului de admitere aprobat de Guvern.

3. Admiterea pe bază de contract cu taxă de studii în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic public şi privat se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea pe locurile cu finanţare bugetară.

4. În cazul în care numărul candidaţilor la programul de formare profesională respectiv nu depăşeşte numărul de locuri disponibile, admiterea se efectuează prin înscriere la studii fără organizarea concursului.

5. Termenele de depunere a cererilor la concursul de admitere, de organizare a concursului repetat şi anunţare a rezultatelor sunt stabilite anual de către Ministerul Educaţiei.

6. Candidații achită o taxă de înscriere la concursul de admitere, în cuantumul stabilit de Guvern. Mijloacele bănești respective se depun la contabilitatea instituției de învățămînt. Devizul de cheltuieli se aprobă de către președintele Comisiei de admitere.

7. Copiii rămași fără ocrotire părintească sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi sunt cazaţi gratuit în căminul instituţiei de învăţămînt, în perioada de admitere.

8. Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic care nu sunt în subordinea Ministerului Educaţiei, organizează concursul de admitere doar la programele de formare profesională autorizate în conformitate cu actele normative în vigoare. 


II. CONDIȚII DE ACCES

9. La concursul de admitere în învăţămîntul profesional tehnic la  programe de formare profesională tehnică secundară se pot înscrie: a) absolvenții de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale; b) absolvenții de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat; c) absolvenții școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale; d) absolvenții cu Certificat de studii liceale sau echivalente acestora.

10. La programe de instruire pentru învățămîntul dual se pot înscrie absolvenţii gimnaziilor, şcolilor medii generale şi liceelor  la momentul finalizării studiilor vor atinge vîrsta de 18 ani. La solicitarea agentului economic candidatul susține o probă suplimentară de concurs. 

11. Se alocă 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară pentru următoarele categorii de candidații: a) copiii rămaşi fără ocrotire părintească; b) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie; c) copiii care au părinți cu dizabilitate severă; d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova; la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; e) copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinerea părinţilor;
f) candidații, care la cererea de înscriere la concurs anexează recomandarea agentului economic cu confirmarea asigurării locului de practică și a angajării în cîmpul muncii; g) absolvenţii şcolilor cu limbă română de predare din localităţile de Est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei; h) copiii de etnie romă; i) tinerii care au urmat serviciul militar în termen.

12. Înscrierea candidaţilor la cota de 15% se efectuează la solicitarea candidatului cu prezentarea actelor corespunzătoare. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa concomitent la concursul general de admitere.

13. Elevii cu cerințe educaționale speciale, titulari ai certificatelor de studii gimnaziale cu seria specifică ASG/PEI, se vor înscrie la concursul de admitere în funcție de tipul de curriculum conform căruia au fost parcurse disciplinele de studiu.

14. În cadrul programelor de formare profesională cu durata studiilor de 2 ani, pentru instruirea într-o meserie se pot înscrie persoane care nu au absolvit gimnaziul (9 clase), dar care au atins vîrsta de 16 ani. Comisia de admitere din instituția de învățămînt profesional tehnic prezintă Ministerului Educației, pentru aprobare, un demers la care se anexează: a) cererea personală a candidatului/candidatei; b) copia buletinului de identitate (adeverinței de naștere în cazul în care candidatul/candidata nu a perfectat buletinul de identitate); c) certificat de confirmare a studiilor urmate, eliberat de instituția de învățămînt general.

15. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii depun la Comisia de admitere a instituţiei de învăţămînt profesional tehnic un dosar cu următoarele acte: a) cererea de înscriere la concurs, conform modelului aprobat de Ministerul Educaţiei (Anexa 1 la prezentul Regulament); b) fișa de înscriere la concurs (Anexa 2 la prezentul Regulament); c) actul de studii, în original; d) certificatul medical (forma 086-U sau nr.086-E ), eliberat în anul admiterii de circumscripţia medicală respectivă, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat; e) certificat de naştere/buletinul de identitate (în original și copie); f) 6 fotografii color (3x4 cm); g) documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore; h) certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate; i) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală; j)  certificat (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; k) confirmarea apartenenţei la familii de romi; l) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în cîmpul muncii).

16. Copiii rămaşi fără ocrotire părintească, prezintă o adeverinţă în original, eliberată de organul de tutelă şi curatelă, ori hotărîrea de judecată, prin care se confirmă că candidatul la studii este rămas fără ocrotire părintească.

17. Candidaţii la concurs prezintă personal buletinul de identitate, certificatul de naștere, livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

18. Candidaţii menţionează, în fișa de înscriere la concurs, programul de formare profesională pentru care optează la studii cu finanţare din bugetul de stat sau prin contract cu taxă de studii.

19. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cerere/ fișa de înscriere la concurs sau actele anexate la cerere.
 
III. COMISIA DE ADMITERE ȘI ATRIBUȚIILE EI

20. Pentru organizarea și desfăşurarea Concursului de admitere, în fiecare instituţie de învăţămînt profesional tehnic, se constituie prin ordinul directorului următoarele comisii:  a) Comisia de admitere; b) Comisia de examinare a contestațiilor. 

21. Comisia de admitere: a) preşedinte – directorul instituţiei de învăţămînt profesional tehnic;  b) secretar - cadru didactic din instituţia de învăţămînt; c) membri – unul/trei cadre didacticedin instituţia de învăţămînt.

22. Componenţa nominală a Comisiei de admitere și Comisiei de examinare a contestațiilor se aprobă prin ordinul directorului instituţiei de învăţămînt, anual.

23. Comisia de admitere are următoarele atribuții: a) asigură aplicarea corectă a prevederilor prezentului Regulament; b) organizează activităţi de orientare profesională; c) face public planul de admitere pe programe de formare profesională, taxele de şcolarizare stabilite pentru anul respectiv de studii; d) pregătește încăperile în care va funcționa Comisia de admitere şi Comisia de examinare a contestațiilor; e) primește și verifică dosarele, fișele de înscriere și autenticitatea actelor depuse de candidați; f) afişează, zilnic, informaţii privind numărul cererilor depuse la fiecare program de formare profesională în dependenţă de categoriile de candidaţi la concurs; g) analizează, generalizează şi pregăteşte dări de seamă privind rezultatele admiterii; h) sistematizează şi prezintă propuneri pentru eventualele modificări la procedura de organizare și desfășurare a concursului de admitere.

24. Preşedintele Comisiei de admitere are următoarele competențe: a) este responsabil de buna organizare și desfășurare a Concursului de admitere; b) stabileşte responsabilitățile membrilor Comisiei de admitere; c)  aduce la cunoştinţă membrilor comisiei de admitere prezentul Regulament şi alte acte normative ce reglementează desfăşurarea Concursului de admitere; d) analizează și aprobă planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Concursului de admitere; e) prezintă raportul privind depunerea actelor pentru Concursul de admitere şi înmatricularea candidaţilor pe forme de învățămînt și surse de finanţare, conform modelului stabilit de Ministerul Educaţiei; f) prezintă spre examinare, la prima ședință a Consiliului profesoral din anul de învățămînt curent, raportul privind activitatea comisiei.

25. Secretarul Comisiei de admitere are următoarele competențe: a) elaborează și prezintă spre aprobare planul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere; b) afişează planul de admitere pe programe de formare profesională pe panoul informațional, la loc vizibil; c) asigură completarea corectă și la timp a documentației Comisiei de admitere; d) asigură operativitatea şi corectitudinea lucrărilor de secretariat;  e) poartă responsabilitate de completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor, precum şi de completarea avizelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere şi înmatricularea candidaților.

26. Documentația Comisiei de admitere include: a) Registrul „Concursul de admitere” (evidența candidaților);

b) Dosarele candidaților la concursul de admitere, în conformitate cu prevederile pct.15 din prezentul Regulament; c)  Cartea de procese verbale ale Comisiei de admitere; d) Acte normative care reglementează procesul de admitere (Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățămînt profesional tehnic la programe de formare profesională tehnică secundară; Planul de admitere, repartizat prin ordinul Ministrului Educației, Dispoziții, Circulare ale Ministerului Educației privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere). Registrul „Concursul de admitere” și Cartea de procese verbale ale Comisiei de admitere se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul instituției semnează pentru autentificarea numărului de pagini şi aplică ştampila. 27. Ziua de muncă a membrilor Comisiei de admitere și a secretarului Comisiei de admitere, inclusiv pauza de masă, nu va depăşi 8 ore pe zi în săptămîna de 6 zile lucrătoare, dar nu mai mult decît 40 de ore pe săptămînă. 28. Remunerarea secretarului și membrilor Comisiei de admitere se efectuează suplimentar, în corespundere cu numărul de ore efectiv lucrate, în cazul în care aceştia activează în afara orelor stabilite. 29. Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an de studii. 30. Membrii Comisei de admitere nu pot activa mai mult de două termene consecutive în perioada de 3 ani. Aceeaşi persoană poate ocupa funcţia de secretar al Comisiei de admitere cel mult trei ani la rînd, în perioada de 5 ani. 
IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 31. În instituţiile de învăţămînt profesional tehnic concursul de admitere se desfășoară în baza actelor de studii privind absolvirea gimnaziului, a şcolii medii de cultură generală, a liceului în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC) calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la examenele de absolvire (MNEA) şi media notelor generale la disciplinele de profil (MNDP). 32.  Media de concurs (MC) se calculează după formula: MC = 0,6 MNEA+0,4 MNDP Media notelor generale la disciplinele de profil (MNDP) se calculează ținîndu-se cont de programa de formare profesională și domeniul de educație, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin HG nr. 425 din 03 iulie 2015: a) 41 Afaceri și administrare: matematica, limba română; b) 92 Asistență socială: biologia, limba română; c) 101 Servicii personale: matematica, biologia; d) 81 Agricultură, 82 Silvicultură, 83 Piscicultură, 72 Fabricare și prelucrare: biologia, chimia;  e) 71 Inginerie și activități inginerești, 73 Arhitectură și construcții: matematica, fizica; f) 21 Artă, 104 Servicii de transport: fizica, informatica. 33. Pentru absolvenţii: a) instituţiilor de învăţămînt din raioanele de Est a Republicii Moldova şi or. Bender, care nau studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, precum și pentru candidații specificați în pct.14 al prezentului regulament, înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media generală a notelor din actul de studii (MGNAS) şi media notelor la disciplinele de profil (MNDP). MC = 0,6 MGNAS + 0,4 MNDP b) de liceu, deținători ai certificatelor de studii liceale, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutmi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP) și media generală a certificatului academic (MGCA): MC =0,6 MGCA + 0,4 MNDP

c) de liceu, deținători ai Diplomelor de Bacalaureat, înmatricularea se face în ordine descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP) și media generală a examenelor de Bacalaureat (MGEB): MC =0,6 MGEB + 0,4 MNDP 34.  Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în Registrul „Concursul de admitere” (evidența candidaților) şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii dosarului pentru concurs (Anexa 3 la prezentul Regulament). 35. În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, notele din actul de studii se echivalează în sistemul de zece puncte, în conformitate cu Nota, parte integrantă a prezentului Regulament. 36. În cazul cetățenilor Republicii Moldova, care au absolvit o instituţie de învăţămînt peste hotare, notele din actul de studii se echivalează de către Ministerul Educației. 37. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu au fost acoperite toate locurile din Planul de admitere aprobat, Ministerul Educaţiei, anunţă concurs repetat pentru locurile neacoperite. La acest concurs pot participa candidaţii, care nu au promovat concursul la alte profesii sau în alte instituţii de învăţămînt. 
V. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTAȚIILOR 38. Comisia de examinare a contestațiilor se constituie prin ordinul directorului instituției de învățămînt profesional tehnic și este formată din preşedinte şi 2 membri - cadre didactice din instituția de învățămînt.  39. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestațiilor nu pot fi membri ai Comisiei de admitere.  40. Comisia funcționează din momentul începerii sesiunii de admitere şi pînă la data declarării candidaţilor înmatriculaţi. 41. Contestațiile se depun nu mai tîrziu de 24 de ore din momentul afişării rezultatelor concursului de admitere. 42. Comisia examinează cererea de contestare a candidatului şi prezintă concluziile preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de examinare a contestațiilor sunt definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestare. 43. Remunerarea membrilor Comisiei de examinare a contestațiilor se efectuează în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate. 
VI. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR 44. Înmatricularea candidaților admiși se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare program de formare profesională, categorie de candidaţi, limbă de instruire şi sursă de finanţare. 45. La finalizarea Concursului de admitere se întocmește un proces-verbal, semnat de către preşedintele şi membrii Comisiei de admitere. 46. In listele nominale (anexa 4 la prezentul Regulament), candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. 47. Înmatricularea pe locurile cu taxă de studii se face din rîndul candidaţilor la admitere situaţi pe locurile finanţate de la buget sub ultimul admis, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor. 48. Mediile de concurs obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de înmatriculare numai la instituţia şi programul de formare profesională la care aceştia au candidat, în conformitate cu opțiunile menționate în cererea de înscriere la concursul de admitere.  49. Dacă mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, înmatricularea se face acordîndu-se prioritate: a) candidaţilor cu cea mai mare medie generală în actul de studii; b) deţinătorilor unor premii, menţiuni la olimpiadele republicane, raionale, concursuri, expoziţii;

c) candidaților, care la cererea de înscriere la concurs vor anexa recomandarea agentului economic cu confirmarea asigurării locului de practică și de angajare în cîmpul muncii. 50. La înmatriculare, la cota de 15% din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, se va acorda prioritate copiilor rămași fără ocrotire părintească, înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor, în modul stabilit în prezentul Regulament. 51. Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele candidaților înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe panourile informaţie şi pe site-ul instituţiei de învăţămînt profesional tehnic. 52. Candidaţii declaraţi admişi, în baza rezultatelor concursului, sunt înmatriculaţi prin ordinul directorului instituţiei de învăţămînt la anul întîi de studii, emis în termen de 3 zile de la anunțarea rezultatelor concursului de admitere. 53. Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora contra semnătură. În Registrul „Concursul de admitere” (evidența candidaților) la rubrica „Note” se înscrie sintagma „Am retras actele, data și semnătura candidatului”. 54. Candidaţii înmatriculați la studii care nu se prezintă în instituţia de învăţămînt cel mult 10 zile de la începerea anului şcolar şi nu prezintă acte de justificare a absenţelor, se consideră retraşi. Locurile vacante se completează cu următorii candidaţi din lista participanţilor la concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs. 55. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluţionate de Comisia de admitere a instituţiei de învăţămînt, Comisia de examinare a contestațiilor, Ministerul Educaţiei, în termen de 10 de zile de la data afişării rezultatelor. 
VII. DISPOZIȚII FINALE 56. Ministerul Educaţiei monitorizează modul de organizare şi desfăşurare a admiterii şi înmatriculării în anul I de studii. 57. Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor pe forme de învățămînt și surse de finanţare, elaborat conform modelului stabilit de Ministerul Educaţiei, validat prin semnătura preşedintelui Comisiei de admitere, se prezintă Ministerului Educaţiei, în termenul stabilit, pe suport hîrtie și în varianta electronică. 58. Comiterea fraudelor de natură să favorizeze înmatricularea unor candidaţi, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 
Notă: 1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării  cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, se echivalează în sistemul de zece puncte, după cum urmează: - notele de “3”, “4” şi “5” se echivalează, respectiv, cu „5,5”, „7,5”şi „9,5”; - notele din atestatul absolvenţilor cu medalie de aur sau argint, eliberate pînă în anul 1991 inclusiv, se înmulţesc cu coeficientul „2”.             

Anexa 1.   (model)           
Cerere 
Subsemnatul/a ____________________________________________________________________ Domiciliat/ă______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ prin prezenta solicit înscrierea la Concursul de admitere la programul de formare profesională ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ durata studiilor ___________________________________________________________________ La cerere anexez dosarul cu următoarele acte: 
1) Fișa de înscriere la concurs 2) Actul de studii în original 3) Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E )  4) certificat de naştere/buletinul de identitate (în original și copie) 5) 6 fotografii color (3x4 cm) 6) Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore 7) Certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate; 8) alte acte: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 
Data                                                                                                   Semnătura      
Președintelui Comisiei de admitere_________________________________________________                                                                                                              (înstituția de învățămînt profesional tehnic)     

Anexa 2
(Instituția de învățămînt profesional tehnic) 
FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL  DE ADMITERE NR. ____ 
ANUL 201_ 
I. Date personale 1.1 Numele                       Prenumele      ___________________         ______________       1.2 Numele şi prenumele părinţilor          Tata ___________________________________________________________________   Mama __________________________________________________________________ 
1.3 Data, luna şi anul naşterii ________________________________________________  1.4 Genul: M – masculin     F – feminin  1.5 Viza de domiciliu (pentru candidaţii care nu au atins vîrsta de 16 ani se va indica viza de reşedinţă a unui părinte)________________________________________ ____________________________________________________________________________  1.6 Telefon: la domiciliu ____________________, GSM _____________________________  1.7 E-mail __________________________________________________________________  1.8 Buletin de identitate al candidatului/candidatei               Seria______________________  nr.______________________________________       Eliberat de of._________ data eliberării ___________________________________               Codul personal ________________________________________________________   1.9 Evidenţa militară          I – incorporabil  N – neincorporabil           R –rezervist  Livret militar nr. ________ data eliberării _________________________  1.10 Vechimea în muncă_______________________________________________________  1.11 Instituţia de învăţămînt absolvită ___________________________________________ 
(denumirea, localitatea) 1.12 Act de studii: Seria_______ nr. _______________________________________________                                 Anul absolvirii _________________________________________________ 1.13 Limba străină studiată în instituţia de învățămînt general___________________________ ________________________________________________________________________________ II. Statutul candidatului  2.1 Localitatea: A - Alte localităţi,                                                         M-mun.Bălţi, Chişinău 2.2 Înscrierea la concursul pentru cota de 15 %, categoria:        Da                      Nu a) copiii rămaşi fără ocrotire părintească; b) copiii dizabilittate severă, accentuată și medie; c) copiii ai căror unul din părinţi este cu dizabilitate severă; d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi   Independenţei Republicii Moldova; la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; e) copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinerea părinţilor; f) candidații, care la cererea de înscriere la concurs au anexat recomandarea agentului economic cu confirmarea asigurării locului de practică și de angajare în cîmpul muncii.;

g) absolvenţii şcolilor cu limbă română de predare, din localităţile de Est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei; h) copiii de etnie romă; i) tinerii care au urmat serviciul militar în termen. 
în baza _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (documentul care confirmă apartenenţa la una din categoriile menţionate, nr., data, autoritatea care l-a eliberat) 2. 3 Premiant al olimpiadelor ______________________________________________  _____________________________________________________________________ (naţională/internaţională, gradul diplomei, disciplina, anul participării) 2.4 Candidat cu recomandare _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ( nr., data eliberării, autoritatea care a eliberat) 
III. Opţiuni de participare la concurs 3.1    Programul de formare profesională buget Contract cu taxă de studii   3.2 Limba de instruire (de subliniat) română, rusă  
IV. Media de concurs 4.1 Media notelor la disciplinele de profil Disciplinele de profil Nota 1.   2.  3.  4.  Media notelor la disciplinele de profil (MNDP)  
4.2 Media notelor de la examenele de absolvire (MNEA)_______________    4.3 Media de concurs ___________________________________________ 
 Coeficient de importanţă  MNDP 0,4  MNEA 0,6  Media de concurs   
5. Necesitatea cazării în cămin:  Da  Nu  
Subsemnatul, declar pe propria răspundereautenticitatea celor de mai sus  
SEMNĂTURA CANDIDATULUI ______________, data _____________ 
 VERIFICAT ______________________, data ____________________      
10 
Anexa 3. (model)  
RECIPISĂ Pentru participare la Concursul de admitere _____________________________________________________________________________             (numele, prenumele candidatului) 
A depus dosarul cu următoatrele acte: 1) Fișa de înscriere la concurs; 2) Actul de studii în original; 3) Certificatul medical (forma 086-U sau nr.086-E ),  4) Certificatul de naştere/buletinul de identitate (în original și copie); 5) 6 fotografii color (3x4 cm); 6) Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore; 7) Certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate; 8) alte acte: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________  
Media de concurs:__________________________ 
Secretarul Comisiei de admitere ___________________________________________________ (Numele, prenumele) 
Data______________________201_                        
11 
Anexa 4
Lista  nominală a candidaților la Concursul de admitere
Nr. crt
Numele, prenumele candidatului
Numărul de ordine din Registrul „Concursul de admitere” 
Instituția de învățămînt absolvită
Anul absolvir ii 
Media de concurs, MC
Pentru persoanele specificate în pct.15 (se indică litera) 
                            


Pagini vizualizate: 566